Ευ μεν γαρ φερομένης της γεωργίας αίρονται και άλλαι τέχναι άπασαι , όπου δ’αναγκαστεί η γη χερσεύειν αποσβέννυνται και άλλαι τέχναι σχεδόν τι και κατά γην και κατά θάλατταν.
ΞΕΝΟΦΩΝ