ΑΧΛΑΔΙΑ

 

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις :

 

Οι αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για τον μύκητα.

 

Οδηγίες: Επέμβαση στις αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου                                                 12/15-3-16.

 

Φυτ/κά

προϊόντα:

1. Προστατευτική δράση:Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανκοζέμπ (όχι σε κρυστάλλι και Κόσια), Μετιράμ  (όχι σε Κόσια), Ντιθιανόν(έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν(έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση), χαλκούχο σκεύασμα ως το  στάδιο Γ3-Δ.

2. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Bacillus subtilisstrain QST 713, Θειοφανέιτ-μεθύλ {1 επέμβαση ανά καλ. περίοδο},Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυριμεθανίλ, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Ντιφενοκοναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν+ Κάπταν, Φενμπουκοναζόλ, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ.

 

2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο και πέρσι υπήρχαν προσβολές.
Οδηγίες:

 

Φυτ/κά

προϊόντα:

 Άμεση επέμβαση μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ συνεχείς επισκέψεις στα δενδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

 ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ

Μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1.  Στο  στάδιο (Γ3-Δ)  προληπτική επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή Λαμιναρίν (ενισχύει την αντίσταση του φυτού στο βακτηριακό κάψιμο) ή Φοσετύλ –Αλ .

2. Στην έναρξη της ανθοφορίας (10% άνθηση) προληπτικά με Aureobasidium pulluans DSM 14940.           ►

 

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτής της επέμβασης θα πρέπει να μειωθεί το ΡΗ του ψεκαστικού διαλύματος, ενώ η θερμοκρασία του να είναι μικρότερη από 30ο C.

Αν υπάρξει εμφάνιση προσβολής να γίνει επέμβαση με Bacillus subtilis –strain QST 713.

 

  1. ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ

Τα ακμαία θηλυκά ωοτοκούν επάνω στα άνθη της αχλαδιάς (στη βάση του κάλυκα). Οι νεαρές προνύμφες, που εκκολάπτονται σε λίγες μέρες, διεισδύουν στο εσωτερικό των μικρών καρπών απ’ όπου και τρέφονται.

Συμπτώματα: Οι προσβεβλημένοι νεαροί καρποί παρουσιάζουν παραμορφώσεις, σκοτεινές κηλίδες και τελικά πέφτουν.
Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών, να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.
Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών(και διαφορετικός τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραμμα επεμβάσεων, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
  • Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
  • Υπάρχουν δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση οι οποίες καλό είναι να χρησιμοποιούνται προληπτικά πχ Θειοφανέιτ μεθύλ κ.α    
  •  Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που   αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
  • Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

 

                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ