Όροι ένταξης και ενισχύσεις για Νέους Αγρότες, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων του νέου ΠΑΑ (2014-2020)

Όροι ένταξης και ενισχύσεις για Νέους Αγρότες, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων του νέου ΠΑΑ (2014-2020)

Νέοι αγρότες, ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές είναι οι τρεις επιλογές που θα έχουν οι υποψήφιοι που θέλουν να ενταχθούν στο στο Μέτρο 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η διαχείρηση και των τριών υπομέτρων έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διαλέξει να ενταχθεί µόνο σε ένα από αυτά. Και για τα τρία υπομέτρα το ποσό της ενίσχυσης δίδεται κατ΄ αποκοπή και μπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες χωρίς περιορισμό (π.χ. απόκτηση εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα όπως μισθολογικό κόστος κλπ.). Η ενίσχυση για τους Νέους Αγρότες θα κυμαίνεται από 17.000 € έως 22.000 € ανά δικαιούχο, για την εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές από 11.000 € έως 20.000 € και για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 14.000 €.